Jak złożyć sprawozdanie za 2019 rok

Spółka z o.o. , spółka komandytowa jest zobowiązana do sporządzenia po zakończeniu każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki.

Do złożenia w KRS  będą potrzebne:

 • sporządzenia sprawozdania finansowego:
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • informacja dodatkowa

 

 • sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki – sprawozdanie powinno zawierać:
 • zdarzeniach mających istotny wpływ na działalność jednostki w danym roku obrotowym
 • przewidywanym rozwoju jednostki
 • ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie nauki i rozwoju
 • nabyciu własnych udziałów i celu tej operacji (ich liczbie, wartości, udziale w całkowitym kapitale, cenie zbycia, jeśli w trakcie roku zostały również zbyte)
 • posiadanych oddziałach
 • wskaźnikach finansowych i niefinansowych (np. liczby zatrudnionych pracowników) – jeśli mają one wpływ na ocenę sytuacji spółki
 • instrumentach finansowych w zakresie ryzyka (związanego ze zmianami cen, ryzyka kredytowego, ryzyka utraty płynności) oraz przyjętych przez spółkę metodach zabezpieczania się przed tymi ryzykami.

 

 

 • Protokół Zgromadzenia Wspólników zawierający:

 

 • Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie
 • Uchwałę o podziale zysku

TERMINY

Do 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego  (ze względu na epidemię w 2020 roku do 30 czerwca)

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane przez Nas i wysyłane do Zarządu do podpisu elektronicznego. Zarząd podpisuje sprawozdanie i przesyła do naszej kancelarii podpisany plik sprawozdania. Kolejnym krokiem jest podpisanie przez kancelarię New way solution Sp. Z o.o. i odesłanie pliku sprawozdania finansowego (z podpisami księgowej/księgowego oraz Zarządu).

Do 30 czerwca - (ze względu na epidemię w 2020 roku do do 30 września)

Celem zatwierdzenia tych sprawozdań należy zwołać w spółce Zgromadzenie Wspólników – według zasad określonych w k.s.h. lub w umowie spółki z o.o.. Z posiedzenia Zgromadzenia Wspólników sporządzony zostaje protokół, w którym należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia, zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały i liczbę głosów oddanych za każdą z nich oraz zgłoszonych sprzeciwów. Do tego protokołu należy dołączyć listę wspólników, którzy uczestniczyli w Zgromadzeniu. Zgromadzenie Wspólników należy zwołać w takim terminie, by zatwierdzenie sprawozdań nastąpiło nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (czyli najczęściej do 30 czerwca).

Do 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania (ze względu na epidemię w 2020 roku do najpóźniej do 10 października).

W przeciągu 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Wspólników należy złożyć ten dokument w urzędzie skarbowym wraz z zatwierdzającą sprawozdanie uchwałą.

Do 15 dni od dnia zgromadzenia

 

W terminie 15 dni od dnia Zgromadzenia Wspólników należy złożyć wniosek do sądu rejestrowego wraz z załącznikami:

 

 • sporządzenia sprawozdania finansowego:
 • sporządzenia sprawozdania z działalności jednostki – sprawozdanie powinno zawierać:
 • Protokół Zgromadzenia Wspólników zawierający:
 • Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie
 • Uchwałę o podziale zysku

 

 

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.

Badaniu za 2020 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

1) banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych,

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości,

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy  emerytalnych,

2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego,

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

4) pozostałych jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (w odniesieniu do sprawozdań za 2020 r. uwzględnia się dane za 2019 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

 • średnia zatrudnienia w roku poprzedzającym w przeliczeniu na pełne etaty przekroczyła 50 osób,
 • przychody netto w przeliczeniu na obowiązującą walutę polską przekroczyły równowartość 5.000.000,00 EUR, 
 • suma aktywów bilansu rocznego stanowiła równowartość przynajmniej 2.500.000,00 EUR,

Wzór (draft) protokołu wraz z uchwałami oraz listą obecności i wzorem sprawozdania z działalności jesteśmy w stanie Państwu udostępnić na żądanie. Również na żądanie możemy przesłać szczegółową  instrukcję wysłania sprawozdania przez ekrs.

Bezpłatne zgłaszanie dokumentów po linkiem:

 

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

 

jeśli ktoś nie ma konta w ekrs można je założyć tutaj:

 

https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&saveLastPath=false&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account

W razie pytań Nasz zespół służy Państwu pomocą.